İÇİNDEKİLER // KLOG

Norbert Wiener:

Matematikte öncü bir zihin

Doruk Tokçabalaban

Siyaset ve akademi dünyasında tanınmış bir isim olan Norbert Wiener, matematik, sibernetik ve sosyal teori alanlarında silinmez bir iz bırakmıştır. Norbert Wiener’in çok boyutlu dehası ve vizyoner fikirleri matematik, sibernetik ve sosyal teori gibi çok çeşitli alanlarda devrim yaratmıştır ve katkıları teknoloji, toplum ve siyaset anlayışımızı şekillendirmeye devam etmektedir. Gündemi işgal eden yapay zeka tartışmalarının temelleri Weiner ve onun çevresinde şekillenen sibernetik ve kontrol sistemleri konularından büyük miraslar taşımaktadır.

Norbert Wiener 26 Kasım 1894’te Columbia, Missouri’de doğdu. Küçük yaşlardan itibaren olağanüstü matematiksel yetenekler göstermiş ve ilk makalesini 17 yaşında yayınlamıştır. Wiener’in akademik yolculuğu onu Tufts College, Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi prestijli kurumlara götürdü. Matematik alanındaki temel çalışmaları, daha sonraki çığır açan katkılarına zemin hazırladı.

Wiener’in en önemli katkılarından biri, geri besleme mekanizmaları1 ve kendi kendini düzenleyen sistemlerle ilgilenen bir alan olan sibernetiğin2 geliştirilmesidir. Kitabı “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine” (1948) adlı kitabı, sibernetik kavramını daha geniş bir kitleye tanıtmış ve bilgi teorisi ile hem doğadaki hem de teknolojideki karmaşık sistemlerin işleyişi arasındaki paralellikleri araştırmıştır. Wiener’in fikirlerinin bilgisayar bilimi, yapay zeka ve karmaşık sistemlerin incelenmesi üzerinde derin bir etkisi olmuştur.

Wiener’in çalışmaları akademik alanın ötesine geçerek sosyopolitik alana da uzanmıştır. Teknolojinin toplum üzerindeki derin etkisinin farkına varmış ve bilimsel ilerlemelerin sorumlu ve etik bir şekilde kullanılmasını savunmuştur. “The Human Use of Human Beings” (İnsanın İnsanı Kullanması) ve Sibernetik ve Toplum” (1950) adlı metinlerinde Wiener, teknolojik ilerlemenin etik ve sosyal sonuçlarını araştırmış, potansiyel tehlikelerin altını çizmiş ve demokratik karar alma ve insan merkezli yaklaşımlara duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. Bunun için hem devlet yönetimi nezdinde hem de sendikalar gibi toplumsal aktörler ile gelmekte olan bilgisayar ve sibernetik çağı konusunda uyarılarını yapmaya çalışmış ve bu uyarılı yüzünden FBI’ın komünist soruşturmalarına konu olmuş ve daha sonrasında akademik sistemden dışlanmıştır. 

Sonuç olarak, Norbert Wiener’in İkinci Dünya Savaşı sırasındaki deneyimleri, teknolojinin savaştaki yıkıcı potansiyeline ilişkin endişelerini artırmıştır. Bu deneyimler onu barış ve silahsızlanma için tutkulu bir savunucu olmaya itmiştir. Wiener’in bilim insanlarının ve entelektüellerin teknolojinin etik ve sosyal sonuçlarını ele almada çok önemli bir role sahip olduğuna dair inancı, sorumlu bir angajman ve daha barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek arayışına duyulan ihtiyacı hatırlatmaktadır. Savunuculuğu, savaşın yıkımlarından arınmış bir dünya için çabalayan bireylere ve kuruluşlara ilham vermeye devam etmektedir.

Wiener’in derin içgörüleri siyasi angajmanında ve aktivizminde de ifadesini bulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında uçaksavar sistemleri üzerinde çalışmış, matematik ve geri besleme kontrolü alanındaki uzmanlığını savunma mekanizmalarını geliştirmek için kullanmıştır. Ancak bu dönemdeki deneyimleri, savaşta teknolojinin yıkıcı potansiyeline ilişkin endişelerini körüklemiş ve onu barış ve silahsızlanmanın sesli bir savunucusu haline getirmiştir.

Norbert Wiener’in fikirleri çeşitli akademik disiplinleri şekillendirmeye devam etmekte ve sonraki nesil akademisyenlere ilham vermektedir. Wiener’in çalışmaları sistem teorisi, robotik ve bilişsel bilim gibi alanların gelişiminin temelini atmıştır. Wiener’in matematik, mühendislik ve sosyal teoriyi birleştiren disiplinler arası yaklaşımı, karmaşık sorunlara bütüncül çözümler arayan akademisyenlere ilham vermeye devam etmektedir.

Norbert Wiener’in bir matematikçi, vizyoner ve sosyal eleştirmen olarak dehası, onu hem siyasi hem de akademik alanda olağanüstü bir figür haline getirmiştir. Sibernetiğe, bilgi teorisine ve teknolojinin toplumsal etkilerinin araştırılmasına yaptığı katkılar bugün de geçerliliğini korumaktadır. Wiener’in fikirleri teknoloji, toplum ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkileri anlamamızı sağlamaya devam etmekte ve bize teknolojik gelişmelere karşı sorumlu ve insan merkezli yaklaşımlara duyulan kritik ihtiyacı hatırlatmaktadır.

Wiener, teknolojinin kaçınılmaz olarak toplumu şekillendirdiğini öne süren teknolojik determinizm kavramına karşı çıkmıştır. Bunun yerine, toplumun da teknolojik gelişmeyi şekillendirme ve yönlendirme gücüne sahip olduğu karşılıklı bir ilişkiyi savunmuştur. Wiener, bireylerin ve toplumların teknolojiyle aktif bir şekilde etkileşime geçerek kendi değerleri ve istekleriyle uyumlu bilinçli seçimler yapabileceklerine inanıyordu.

Norbert Wiener’in sibernetik ve bilgi teorisi alanındaki çığır açan çalışmaları, karmaşık sistemler, geri bildirim mekanizmaları ve iletişim süreçlerine ilişkin anlayışımızda devrim yarattı. Wiener’in görüşleri bilgisayar bilimi, yapay zeka ve karmaşık sistemlerin incelenmesi alanlarındaki sayısız gelişmenin temelini oluşturmuştur.

Wiener’in eleştirel duruşu ve aktivizminin kişisel bir bedeli olmuştur. Barış ve silahsızlanmaya yönelik açık sözlü savunuculuğunun yanı sıra teknolojinin toplumsal etkilerine yönelik eleştirel incelemesi, incelemelere ve zaman zaman tepkilere yol açmıştır. Ancak Wiener, entelektüel özgürlüğe ve adil ve barışçıl bir dünya arayışına kişisel rahatlık veya uyumluluktan daha fazla değer vererek inançlarına bağlı kaldı.


  1.  Wiener’in geri besleme mekanizmaları ve kontrol sistemlerini araştırması, sibernetik çerçevesinin merkezinde yer almıştır. Geri besleme, bilginin bir sistemin çıktısından girdisine geri gönderilerek kendi kendini düzeltmesine ve düzenlemesine olanak tanıyan süreci ifade eder. Wiener’in çalışmaları, geri bildirim döngülerinin sistem performansını optimize etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermiş ve mühendislikten biyolojiye kadar çeşitli alanlarda kendi kendini düzenleyen davranışlara olanak sağlamıştır. Fikirleri otomatik kontrol sistemleri, robotik ve karmaşık adaptif sistemlerin tasarımının geliştirilmesinde etkili olmuştur. ↩︎
  2.  Özünde sibernetik, hem doğal hem de yapay sistemlerdeki kontrol ve iletişim süreçlerini anlamakla ilgilenir. Wiener “sibernetik” terimini etkili kitabı “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine” (1948) adlı kitabında kullanmıştır. Wiener, bu ufuk açıcı çalışmasında biyolojik ve mekanik sistemler arasındaki paralellikleri araştırmış, bilgi akışına ve geri besleme döngülerinin öz düzenleme ve adaptasyon sağlamadaki rolüne odaklanmıştır. Matematik, mühendislik, biyoloji ve felsefeden yararlanan disiplinler arası yaklaşımı, sibernetiğin ayrı bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. ↩︎